กิจกรรมและโครงการทางศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ


           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  การสืบทอด  อนุรักษ์  และการเผยแพร่  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาของไทย  โดยเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางศิลปะ  และวัฒนธรรม  ในวิถีชีวิตของนิสิต  คณาจารย์  บุคลากร  ชุมชนโดยรอบ  และสังคมโดยรวมอีกด้วย  โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนของชาติที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป

           กิจกรรมและโครงการทางศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ ภายใต้กำกับดูแลของศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย