รายการแสดงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ประจำปี ๒๕๕๓


รายการแสดงบนเวที
ในรายการแสดงดนตรีไทย - ปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
ประจำปี ๒๕๕๓

*************************

  รายการที่ ๑            การบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ตระบองกันของวงบ้านปลายเนิน
  รายการที่ ๒           การขับร้องและบรรเลงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์  ร่วมกับการแสดงละครภาพนิ่ง (Tableaux Vivants)  จากบทคอนเสิร์ต เรื่อง
                                  รามเกียรติ์ ตอน อินทรชิตแผลงศรนาคบาศ  พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
  รายการที่ ๓           การขับร้องและบรรเลงดนตรีไทยของวงสายใยจามจุรี  ร่วมกับวงดนตรีสากลสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
                                  ชุด "ตับนางซิน ตอน ทำครัว" บทเพลงพระราชนิพนธ์และระบำพระราชทาน
                                  ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
                                 

ตัวอย่างภาพถ่ายบางส่วน ในรายการแสดงปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ ประจำปี ๒๕๕๓